Felemenkçe'de dwell on

Telaffuz
uitweiden over (iets)

Örnek cümleler

I just want to dwell on one or two key aspects that will help us realise that goal of turning rhetoric into reality.
Ik wil graag even stilstaan bij een of twee instrumenten waarmee we het doel - woorden omzetten in daden - kunnen realiseren.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Madam President, Commissioner. Food safety, product safety - I should like to dwell on this aspect.
Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, voedselveiligheid, productveiligheid, ik zou daar nog iets aan willen toevoegen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would also like to dwell on another issue which may not seem important to you, but which is important to me personally.
Ik wil eveneens kort ingaan op een ander punt dat u misschien minder belangrijk voorkomt, maar voor mij persoonlijk wel erg belangrijk is.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I shall not dwell on aspects which have already been extensively discussed.
Ik zal niet verder uitwijden over de aspecten die al lang en breed zijn toegelicht.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I tabled some amendments, which have already been accepted by the rapporteur, and I will therefore not dwell on them.
Ik heb een aantal amendementen ingediend, die reeds door de rapporteur zijn ontvangen, en daar zal ik dan ook niets over zeggen.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will not dwell on this as the matter will be discussed later on when Mr Solana is here.
We zullen hier later in aanwezigheid van de heer Solana over debatteren, dus ik zal er nu niet verder op ingaan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Commission dwells on the possible environmental problems of growing cotton, but fails to suggest solutions.
De Commissie weidt namelijk wel uit over eventuele milieuproblemen bij de katoenteelt, maar stelt geen oplossingen voor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Mr President, there is insufficient time to dwell on the matters on the agenda, but the list is not really that important.
Voorzitter, de tijd ontbreekt om in te gaan op de geagendeerde dossiers, maar eigenlijk is het lijstje niet zo belangrijk.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I shall not dwell on this point, which you all understand.
Deze kwestie is u allen bekend, en ik zal er hier niet verder op ingaan.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We understand why the rapporteur does not wish to dwell on the subject.
Het is begrijpelijk waarom de rapporteur geen zin had om dit thema aan te snijden.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

sulk: muse, brood, grieve, fret, ponder, ruminate over, pout


dictionary extension
© dictionarist.com