Lehçe'da admirable

Telaffuz
a. cudowny, wspaniały, zachwycający, przewspaniały, przedziwny, prześliczny, pokazowy

Örnek cümleler

The aim of the report is admirable and supports the principle of equal treatment for self-employed women and men workers and their spouses.
Cel raportu jest godny podziwu i popiera zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek oraz ich małżonków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would also like to congratulate my distinguished colleague, Tanja Fajon, for her admirable, dedicated and enthusiastic work.
Pragnę pogratulować także mojej wybitnej koleżance Tanji Fajon jej godnej podziwu, zaangażowanej i pełnej entuzjazmu pracy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The report is the product of admirable, cross-committee cooperation which adds democratic legitimacy to our policy.
To sprawozdanie jest efektem zasługującej na uznanie współpracy pomiędzy komisjami, która daje naszej polityce szerszy demokratyczny mandat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That is both admirable and remarkable.
To godne podziwu i pochwały.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It may be admirable if the issue of international adoptions is seen within the wider context of adoption itself.
Godne podziwu będzie doprowadzenie do tego, by adopcje międzynarodowe były postrzegane w szerszym kontekście adopcji samej w sobie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It also harms the credibility of the Union when it goes against the admirable principles of Copenhagen and holds accession negotiations with Turkey, a country which has a poor human rights record.
Unia traci również swą wiarygodność, gdy postępując wbrew szczytnym zasadom kopenhaskim, rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Turcją, krajem, który ma bardzo niezadowalającą sytuację w zakresie praw człowieka.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The approach that has been taken is admirable, but it fails to tackle the problem as a whole and does not follow the 'think small first' principle, laid down in EU policy on medium-sized companies.
Zastosowane podejście jest godne podziwu, ale nie służy rozwiązaniu problemu jako całości, i nie odpowiada zasadzie "najpierw myśl na małą skalę” ustanowionej w polityce UE dotyczącej średnich przedsiębiorstw.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
To pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We in the European Union have a long record of adopting admirable targets and then failing to achieve them.
W Unii Europejskiej mamy długą historię ustalania godnych podziwu celów, których następnie nie udaje nam się osiągnąć.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Brazil, as we all know, is a large and admirable country with enormous potential which is at a crucial point in its political and economic development.
Jak nam wszystkim wiadomo, Brazylia jest dużym oraz godnym podziwu krajem o ogromnym potencjale, znajdującym się obecnie w kluczowym momencie rozwoju politycznego i gospodarczego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

deserving of the highest esteem or admiration: estimable
inspiring admiration or approval: pleasing


dictionary extension
© dictionarist.com