Lehçe'da adolescent

Telaffuz
n. niedorostek, młodzieniec, dziewczyna
a. dorastający, młodociany

Örnek cümleler

As the report underlines, the persons most vulnerable to advertisements are children and adolescents, whose free will is not yet strong enough and who are easily influenced.
Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w sprawozdaniu osobami najbardziej narażonymi na reklamę są dzieci i młodzież. Osoby te nie mają jeszcze wystarczająco silnej woli i łatwo ulegają wpływom.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Particular attention should be paid to the most vulnerable groups of people, including children and adolescents.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić na najbardziej zagrożone grupy osób, między innymi dzieci i młodzież.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the prosperous societies of the Nordic countries, youth unemployment is visible, for example, as exclusion and an increase in substance use among adolescents.
W zamożnych społeczeństwach krajów nordyckich bezrobocie młodzieży jest na przykład widoczne jako wykluczenie społeczne i rosnąca liczba nastolatków zażywających narkotyki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The use of alcohol, which often turns into abuse, affects many people, including children and adolescents.
Spożywanie alkoholu, które często przechodzi w nadużywanie, dotyka wielu ludzi, w tym dzieci i młodzież.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let us look, for example, at whether we want young adolescents to be given information and education on that dirty word 'sexual and reproductive rights'.
Zastanówmy się na przykład, czy chcemy, aby nasi nastolatkowie byli edukowani i informowani o tym, co wiąże się z tym brzydkim słowem "prawa seksualne i reprodukcyjne”.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We hear far too much about adolescent reproductive rights and not about reproductive responsibilities.
Zdecydowanie za dużo słyszymy o prawach reprodukcyjnych dla nastolatek, zamiast o odpowiedzialności reprodukcyjnej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, I deplore the attempts to remove references in the report to adolescents' right to sexual and reproductive health and family planning education and services.
Ubolewam jednak nad próbami usunięcia ze sprawozdania odniesień do praw nastolatków do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz edukacji i usług w dziedzinie planowania rodziny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I regret also the inclusion of language relating to adolescent sexual 'rights' - a further erosion of the very concept of childhood.
Ubolewam także nad włączeniem sformułowań dotyczących "praw” seksualnych dla nastolatek - jest to dalsze podważanie koncepcji dzieciństwa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Yes, there are minors in prison, for the most part adolescents, whom Hamas manipulates and sends to their deaths, armed with grenades or belts filled with explosives.
Tak, w więzieniach znajdują się osoby nieletnie, w większości przypadków nastolatki, którymi Hamas manipuluje i wysyła na śmierć uzbrojonych w granaty lub pasy wypełnione materiałami wybuchowymi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Most young adolescents are curious and think that having reached puberty they are now grown up.
Większość nastolatków jest ciekawska i sądzi, że skoro weszli już w okres dojrzewania, to są dorośli.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

relating to or peculiar to or suggestive of an adolescent
a juvenile between the onset of puberty and maturity: teen, rocker, juvenile, juvenile person, punk, pachuco, teenager, chebab, young buck, punk rocker, mod, young man, stripling
being of the age 13 through 19: teen, teenage, teenaged, young, immature
in the state of development between puberty and maturity: immature
displaying or suggesting a lack of maturity: immature, juvenile, puerile, jejune


© dictionarist.com