Lehçe'da alert

Telaffuz
n. alarm, pogotowie
a. raźny, żwawy, czujny

Örnek cümleler

I would also like to alert the Commission to the risk of micro-credit being abused for money-laundering purposes.
Chciałbym również uwrażliwić Komisję na ryzyko wykorzystywania mikrokredytów do celów prania brudnych pieniędzy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I also support the inclusion of a three-year review clause, which will allow the necessary improvements to be made, particularly the possibility of including a rapid alert system functionality.
Popieram również włączenie klauzuli o dokonywaniu przeglądu co trzy lata, co pozwoli na konieczne usprawnienia, w szczególności na wprowadzenie funkcjonalności systemu wczesnego ostrzegania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Therefore we have to be very alert and vigilant.
Dlatego musimy być czujni i ostrożni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our motion for a resolution is a call to alert public opinion all over the world before a disaster takes place.
Nasz projekt rezolucji jest wezwaniem, stanowiącym ostrzeżenie dla opinii publicznej na całym świecie, zanim wydarzy się katastrofa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
At the start of this year I wrote to the Greek Minister of Justice in Athens to alert him to my concerns.
Na początku bieżącego roku napisałem list do Aten, do greckiego ministra sprawiedliwości, informując o swoich obawach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The citizens, for their part, will have to remain alert.
Obywatele - ze swej strony - będą musieli stale mieć się na baczności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is necessary to be alert in a time of crisis, and the European Parliament and the Commission have done so in the proposals that were adopted just before the recess.
W czasie kryzysu konieczne jest zachowanie czujności, a Parlament Europejski i Komisja wykazały ją we wnioskach przyjętych tuż przed wakacjami parlamentarnymi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The alerts from the Human Rights Observatory in Asturias - my region - and from many other organisations deserve to be taken seriously.
Alarm podnoszony przez Obserwatorium Praw Człowieka w Asturii - w moim regionie - i przez wiele innych organizacji zasługuje na poważne traktowanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thirdly, at one of our debates in November, I alerted this House to the fact that we must send a message to President Obama to the effect that we wanted him to attend the COP15.
Po trzecie, podczas jednej z naszych listopadowych debat ostrzegałem tę Izbę, że musimy wysłać prezydentowi Obamie czytelne przesłanie, że potrzebujemy jego obecności na COP15.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The leaders of the central banks have alerted governments to an ambitious plan to correct deficits.
Szefowie banków centralnych ostrzegali rządy przed ambitnym planem naprawy deficytu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!dictionary extension
© dictionarist.com