Lehçe'da assistance

Telaffuz
n. pomoc, wsparcie, ratunek

Örnek cümleler

I found it necessary to get assistance.
Uznałem, że potrzebuję pomocy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I require your assistance.
Potrzebuję twojej asysty.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Tom needs assistance.
Tom potrzebuje pomocy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Exceptional Community financial assistance to Kosovo (vote)
Nadzwyczajna pomoc finansowa Wspólnoty na rzecz Kosowa (głosowanie)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thank you for your assistance.
Dziękuję za twoją pomoc.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The lack of specialised medical assistance, the lack of clinical experience in particular specialities and of specific medical services leads people to seek medical help in other countries.
Brak wyspecjalizowanej pomocy medycznej, brak doświadczeń klinicznych w określonych specjalnościach i konkretnych świadczeń medycznych prowadzi do poszukiwania pomocy lekarskiej w innych krajach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Court of Auditors Special Report No 10/2008 on 'EC Development Assistance to Health Services in Sub-Saharan Africa' (debate)
Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 10/2008 dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej (debata)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Health services already form part, but must increasingly form part, of our development assistance priorities, and they therefore merit an increase in funding.
Usługi w zakresie zdrowia stanowią już część, ale muszą stanowić coraz większą część naszych priorytetów w zakresie pomocy rozwojowej, dlatego zasługują na większe finansowanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must bear in mind that countries in Central Asia like Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are looking west to the EU for assistance and engagement.
Musimy mieć na uwadze, że kraje środkowoazjatyckie, takie jak Turkmenistan, Kazachstan czy Uzbekistan, spoglądają na zachód, licząc na pomoc i zaangażowanie ze strony UE.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Since 2008, we have provided another EUR 7 million in humanitarian assistance to the two organisations.
Od roku 2008 przekazaliśmy tym dwóm organizacjom kolejne 7 milionów euro na pomoc humanitarną.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose: ministration, help, encouragement, thanks, self-help, facilitation, succour, service, comfort, resort, boost, assist, hand, lift, accommodation, refuge, recourse, helping hand, succor, relief, activity, aid, support
a resource: aid, resource, help


© dictionarist.com