Lehçe'da beacon

Telaffuz
n. latarnia morska, boja świetlna, światło ostrzegawcze dla marynarzy, sygnał radiowy, radiolatarnia, nazwa wielu wzniesień terenowych, znak drogowy
v. oświetlać

Örnek cümleler

Some say: 'Yes, but this Europe of asylum will be a beacon for unfounded asylum requests.'
Inni twierdzą: "Tak, lecz taka Europa azylu stanie się niczym latarnia morska, przyciągająca bezpodstawne wnioski o azyl”.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Experience shows that where Member States handle asylum requests in an objective, professional way, no beacon effect has been created, far from it.
Doświadczenie pokazuje, że jeśli państwa członkowskie obiektywnie i profesjonalnie rozpatrują wnioski o azyl, to nie występuje zupełnie efekt kierowania się na migającą latarnię.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is the beacon of reform and reconciliation that also inspires and guides the regions of Europe that are not yet members of our Union.
Jest światłem przewodnim reformy i pojednania, które stanowi również inspirację oraz przewodnik dla regionów Europy niebędących jeszcze członkami naszej Unii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We should at least want respect, for example, for similar standards to those which are, for us, a kind of moral, ethical and political beacon.
Wymagajmy przynajmniej respektowania choćby zbliżonych standardów, które dla nas są pewnym drogowskazem moralnym, etycznym i politycznym.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Lastly, this beacon must be of use in identifying the owners of containers, since there is a real issue of liability that has been raised in the oral question.
Wreszcie sygnalizator taki musi być przydatny do identyfikowania właścicieli kontenerów, ponieważ istnieje prawdziwy problem związany z odpowiedzialnością - była o nim mowa w pytaniu ustnym.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is a very useful tool and one that can serve as a beacon in a number of Member States, in a number of regions where media diversity and media pluralism are at risk of coming under pressure.
Jest to bardzo użyteczne narzędzie, które może być światłem przewodnim w kilku państwach członkowskich, w kliku regionach, w których różnorodność mediów i pluralizm mediów zagrożone są presją.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The protection of all victims, without exception, has been my beacon throughout the development of this report.
Ochrona wszystkich ofiar, bez wyjątku, była moim światłem przewodnim w trakcie wszystkich prac nad przygotowywaniem tego sprawozdania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are some individual beacons of excellence, but no coordination.
Istnieją odosobnione ogniska doskonałości, ale pozbawione koordynacji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is the intended objective of the European digital library, which the Commission is supporting through its beacon initiative 'i2010 digital libraries'.
Taki jest zamierzony cel europejskiej biblioteki cyfrowej, który Komisja wspiera poprzez swoją sztandarową inicjatywę "i2010: biblioteki cyfrowe”.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Since then, the UK has been a beacon of liberty.
Od tamtej pory Wielka Brytania jest drogowskazem wolności i swobód.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. guide: steer, pilot, warn
2. lamp: flare, guide, beam


© dictionarist.com