Lehçe'da conjecture

Telaffuz
n. przypuszczenie, domysł, domniemanie
v. przypuszczać, domniemać, mniemać, przypuścić

Örnek cümleler

Conjecture as to the causes of forest fires leads to heated rows as, unfortunately, everyone is aware of their consequences.
Przypuszczenia dotyczące przyczyn pożarów lasów ożywiają nasze szeregi, ponieważ niestety wszyscy są świadomi ich skutków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
But this is mere speculation and it is unjust and anti-democratic that the Irish people are asked to vote for a fog of conjecture.
Ale to czyste spekulacje i niesłuszne oraz niedemokratyczne jest proszenie Irlandczyków, by zagłosowali za czymś, co jest zaledwie mgiełką przypuszczeń.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I voted in favour of this report as it is important to clarify matters at a time when the role of lobbies is still giving rise to much debate and, at times, conjecture among European citizens.
Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ jest ono ważne dla wyjaśnienia spraw w czasie, gdy na temat roli lobbystów nadal toczy się wiele dyskusji, a czasami wywołuje ona różne domysły wśród Europejczyków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This statement is based on poor conjecture and as it is only in the explanatory memorandum we cannot vote on the subject.
Stwierdzenie to oparto na słabych domysłach, a ponieważ zostało przytoczone jedynie w uzasadnieniu, nie możemy poddać go pod głosowanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!


dictionary extension
© dictionarist.com