Lehçe'da conventional

Telaffuz
a. konwencjonalny, konwencyjny, umowny, obowiązujący, stereotypowy, standardowy, klasyczny, stosowany

Örnek cümleler

Their ideology is diametrically opposed to conventional democracies and their aim is to create a caliphate.
Ich ideologia przeciwstawia się diametralnie konwencjonalnym demokracjom, a ich celem jest stworzenie kalifatu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As Members of the European Parliament, we can offer an additional perspective in Middle East relations, as we can think and act outside conventional diplomatic channels.
Jako posłowie Parlamentu Europejskiego, możemy zaoferować dodatkową perspektywę w stosunkach na Bliskim Wschodzie, gdyż potrafimy myśleć i działać poza konwencjonalnymi kanałami dyplomatycznymi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
They reject the conventional wisdom of ever-closer union and want to see a looser, more flexible system of intergovernmental cooperation.
Odrzucają powszechnie panującą opinię o coraz ściślejszej unii i chcą swobodniejszego, bardziej elastycznego systemu współpracy międzyrządowej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
These negotiations must not be approached in a conventional and narrow-minded manner, where everyone is simply out for themselves.
Do przedmiotowych negocjacji nie można podchodzić w sposób konwencjonalny i zawężający, dbając tylko o własne korzyści.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In fact, it is women who are particularly discriminated against and disadvantaged, in terms of access to both the labour market and the conventional credit market.
W rzeczywistości to kobiety są dyskryminowane i znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp zarówno do rynku pracy, jak i rynku kredytów konwencjonalnych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The measure of a good Presidency is not conventional speeches or great words, or common places.
Miarą dobrej prezydencji nie są konwencjonalne przemówienia, wielkie słowa ani też slogany.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have to react to non-conventional threats and to improve the detection of threats.
Musimy reagować na niekonwencjonalne zagrożenia i poprawić ich wykrywalność.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
With online gambling as opposed to conventional gambling, there is a clear problem of a lack of physical supervision.
W przypadku hazardu on-line, w przeciwieństwie do tradycyjnego, występuje wyraźny problem braku fizycznego nadzoru.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Emissions of greenhouse gases from the production of tar sand are 3-5 times greater than from conventional production of oil and natural gas.
Emisje gazów cieplarnianych związane z produkcją piasku bitumicznego są 3-5 razy większe niż emisje generowane przez konwencjonalne pozyskiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Developing electric vehicles across Europe to replace conventional vehicles is a viable solution, with increased market potential.
Rozwój pojazdów elektrycznych w całej Europie w celu zastępowania pojazdów konwencjonalnych to dobre rozwiązanie o dużym potencjale rynkowym.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

following accepted customs and proprieties: conventionality, customary, stodgy, received, conventionalism, unoriginal, formulaic, convention, stuffy, formal
conforming with accepted standards: established, orthodox
represented in simplified or symbolic form: nonrepresentational, schematic, formal
unimaginative and conformist: unimaginative, buttoned-down, square, button-down, white-bread, stereotypic, straight, stereotyped, conservative, stereotypical
(weapons) using energy for propulsion or destruction that is not nuclear energy
in accord with or being a tradition or practice accepted from the past: traditional
rigidly formal or bound by convention: ceremonious, formaldictionary extension
© dictionarist.com