Lehçe'da dwell on

Telaffuz
v. rozwodzić się nad

Örnek cümleler

Everyone knows the facts all too well, so I will not dwell on that.
Wszyscy znają fakty aż nazbyt dobrze, więc nie będę się nad nimi rozwodził.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will not dwell on the conclusions or repeat what the Presidency has said.
Nie będę rozwodzić się o konkluzjach ani powtarzać tego, co powiedziała przedstawicielka prezydencji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Nie chcę się rozwodzić nad konkretnymi propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As ever, it is easier to dwell on sexual stereotypes, 'reproductive health', not to mention abortion, CEDAW, violence and quotas.
Jak zwykle łatwiej rozwodzić się nad stereotypami dotyczącymi płci, "zdrowiem reprodukcyjnym”, nie mówiąc już o aborcji, CEDAW, przemocy czy parytetach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I shall not dwell on what has already been said, notably as regards the extent of the huge - unfathomable, one might say - financial impact of this crisis in direct or indirect terms.
Nie chcę powracać do tego, co już powiedziano, w szczególności w odniesieniu do zakresu ogromnych - niewyobrażalnych, jak można by określić - bezpośrednich czy pośrednich skutków finansowych tego kryzysu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are therefore satisfied with this document, and I will not dwell on individual elements of it, because we fully support everything that the President of the Council and the Commissioner have said.
Jesteśmy zatem zadowoleni z tego dokumentu i nie będę się tu rozwodził na temat jego poszczególnych elementów, ponieważ w pełni popieramy wszystko to, co powiedzieli przewodniczący Rady oraz komisarz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Secondly, I would like to dwell on the principles involved.
Po drugie, chciałbym podnieść kwestię wchodzących tu w grę zasad.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will dwell on a few specific topics.
Zajmę się kilkoma konkretnymi kwestiami.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Of course, we cannot dwell on the past.
Nie możemy oczywiście patrzeć wstecz.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is tempting, in the light of those difficult years and present-day market developments, to dwell on questions which go beyond the scope of this debate.
W świetle tego trudnego okresu i współczesnych osiągnięć rynkowych pomysł rozwodzenia się nad sprawami wykraczającymi poza zasięg dzisiejszej debaty jest kuszący.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

delay: linger over, waffle, waver, hesitate


dictionary extension
© dictionarist.com