Lehçe'da inflexible

Telaffuz
a. nieelastyczny, niegiętki, nieugięty, niezłomny, niewzruszony, sztywny, twardy, bezlitosny

Örnek cümleler

My action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Moje działanie tutaj nie oznacza złagodzenia mojej postawy wobec UE i jej nieprzeniknionej, nieelastycznej i niezrozumiałej struktury.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It concerns this question of initiative reports, where we have a procedure which many Members feel is a little bit too inflexible now.
Dotyczy to kwestii sprawozdań z własnej inicjatywy, w przypadku których obowiązuje procedura uważana obecnie przez wielu posłów za nieco za mało elastyczną.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ultimately, the result is a highly inflexible schematic approach, partly-privatised universities, that would make it possible to plan educational output.
Jednak to, co obserwujemy, to bardzo nieelastyczne i schematyczne podejście, częściowo sprywatyzowane uniwersytety i próby planowania wyników edukacyjnych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, this means that the budget has become completely inflexible, failing to provide sufficient margin.
Oznacza to jednak, że budżet stał się zupełnie nieelastyczny i nie zapewnia wystarczającego marginesu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That common ground is massive, inflexible defence spending by Greece, with around 5% of its gross domestic product allocated to military expenditure - and not because it wants to.
Tę wspólną podstawę stanowią ogromne, sztywne wydatki Grecji, stanowiące około 5 % produktu krajowego brutto, przeznaczone na koszty wojskowe - i to nie dlatego, że Grecja tego chce.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The over-centralised, inflexible CFP has failed miserably and we must accept that.
Zbytnio scentralizowana oraz pozbawiona elastyczności WPRyb przyniosła liche efekty i musimy się z tym pogodzić.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think that while revising the directive, it is necessary to define more accurately its scope and we should not allow inflexible rules to leave our citizens without appropriate protection.
Uważam, że w czasie rewizji tej dyrektywy koniecznie będzie lepsze zdefiniowanie jej zakresu. Nie powinniśmy zgadzać się na nieelastyczne zasady, które spowodują, że nasi obywatele będą pozostawieni bez należytej ochrony.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our big problem is that this is an extremely inflexible budget.
Naszym problemem jest, że jest to budżet niezwykle nieelastyczny.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hence, the targets that we set ourselves are too ambitious and, at times, too inflexible.
Dlatego też cele, jakie sobie wyznaczamy, są zbyt ambitne i niekiedy charakteryzują się nadmiernym brakiem elastyczności.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Therefore, those who condemn this strategy do so because it is inflexible and inappropriate for the current situation.
Dlatego też ci, którzy potępiają tę strategię, robią to dlatego, że jest ona nieelastyczna i nieodpowiednia z punktu widzenia obecnej sytuacji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

incapable of change: die-hard, inexorable, adamantine, ossified, brassbound, fossilised, hard-core, rock-ribbed, fossilized, intransigent, ironclad, adamant
not making concessions: uncompromising, hard-line, hardline, sturdy
resistant to being bent;: stiff, semirigid, rigid, inelastic, muscle-bound
incapable of adapting or changing to meet circumstances: unadaptable, unbending, rigid


© dictionarist.com