Lehçe'da inventory

Telaffuz
n. inwentarz, zapas, remanent

Örnek cümleler

Recent steps towards the establishment of a state property inventory are also positive in this regard.
Równie pozytywne pod tym względem są ostatnio podejmowane kroki dążące do ustanowienia wykazu własności państwowej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will quote in English: 'There is an urgent need for a complete global inventory of such tailing ponds, whose toxic contents represent chemical time bombs. ...
Zacytuję z języka angielskiego: "Istnieje pilna potrzeba kompletnego ogólnoświatowego spisu takich stawów osadowych, których toksyczna zawartość stanowi chemiczną bombę zegarową. (...)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We need an inventory of the actual national debts and bank debts.
Potrzebujemy zestawienia rzeczywistego zadłużenia krajów i długów bankowych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Fifthly, the importance of an efficient inventory of spectrum use, which is an essential part of building an effective and forward-looking policy programme.
Po piąte, waga sporządzenia efektywnego wykazu wykorzystania widma, co jest niezbędną częścią konstruowania skutecznego i perspektywicznego programu polityki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Court of Auditors identified shortcomings in the management of the fixed assets' inventory, but notes the Agency's assurance that this will be remedied in the 2010 accounts.
Trybunał Obrachunkowy wykrył nieprawidłowości w zarządzaniu wykazem aktywów trwałych, odnotowuje jednak zapewnienie ze strony Agencji, że nieprawidłowości te nie pojawią się w sprawozdaniu finansowym za rok 2010.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have recently inventoried the delays in attaining the Millenium Development Goals in which women are a target group but also essential factors for process acceleration.
Niedawno robiliśmy spis opóźnień w osiąganiu milenijnych celów rozwoju, w ramach których kobiety stanowią grupę docelową, ale także zasadniczy element przyśpieszenia tego procesu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thus, both the Member States and the Commission must do an inventory of the renewable energy resources on their territory and define action plans for their efficient use.
W związku z tym zarówno państwa członkowskie jak i Komisja muszą sporządzić wykaz odnawialnych źródeł energii na ich terytorium i określić plany ich skutecznego wykorzystania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We request the Commission to get actively involved in this inventory.
Zwracamy się do Komisji, aby była aktywnie zaangażowana w sporządzenie tego wykazu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Prévert-style inventory of concessions granted to all the recalcitrant Member States deserves a mention.
Należy wspomnieć o przeprowadzonym w stylu Préverta przeglądzie zezwoleń przyznawanych wszystkim krnąbrnym państwom członkowskim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I look very positively on the proposal to create publicly available national inventories of polluted locations.
Pozytywnie oceniam propozycję stworzenia publicznie dostępnych, krajowych wykazów miejsc zanieczyszczonych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. listing: catalogue, record, register, roll, roster, list, account
2. reserve: stock, store, fund, hoard, consistent
3. list: catalogue, itemise, itemize, tabulate, record, tally, enumerate


dictionary extension
© dictionarist.com