Lehçe'da litter

Telaffuz
n. lektyka, nosze, ściółka, podściółka, pomiot, odpadki, śmieci, nieczystości, gnój
v. podesłać, słać, zaśmiecać, zanieczyścić, barłożyć, nabarłożyć, zaśmiecić, zanieczyszczać

Örnek cümleler

Don't litter!
Nie zaśmiecaj!
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
in writing. - History is littered with wars over access to land and oil, but I fear they will pale into insignificance when compared to likely future conflicts over access to water.
na piśmie. - W dziejach odnotowano wiele wojen o ziemię i ropę naftową, obawiam się jednak, iż będą one niczym w porównaniu do prawdopodobnych przyszłych konfliktów związanych z dostępem do wody.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In this respect, it is worth mentioning the work of KIMO International and their 'Fishing for Litter' Project.
Warto tu zauważyć prace organizacji KIMO International i jej projekt "Fishing for Litter” [Połów śmieci].
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Originally started in March 2000 by the Dutch Government and Dutch fishermen, the project was aimed at clearing the North Sea of litter, using fishing nets.
Projekt ten, zapoczątkowany w marcu 2000 roku przez rząd duński i duńskich rybaków, miał na celu oczyszczenie Morza Północnego ze śmieci przy użyciu sieci rybackich.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
'Garbage littered on city streets can be not only unhealthy but also politically hazardous.
"Odpady zebrane na ulicach miasta mogą być nie tylko niezdrowe, ale także politycznie niebezpieczne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The agriculture industry is littered with task force reports that have emerged in a blaze of glory only to enter the dustbin of history, never having achieved their stated goals.
Przemysł rolniczy zaśmiecany jest masą sprawozdań różnych grup zadaniowych, które pojawiły się w blasku chwały jedynie po to by trafić do śmietnika historii i nigdy nie wypełnić założonych celów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now I am not a great believer in task forces because the place is littered with them; every time we have a problem we set up a task force and you never hear tell of it again.
Nie jestem wielkim zwolennikiem grup zadaniowych, ponieważ roi się tu od nich. Kiedy tylko mamy problem, tworzymy grupę zadaniową i nigdy więcej się o niej nie słyszy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. disorder: clutter, confusion, mess, untidiness, jumble
2. rubbish: trash, garbage, refuse, waste, debris, fragments
3. brood: offspring, family
4. stretcher: vehicle
5. strew: scatter, derange, clutter, disarrange, disorder, mess up, defiledictionary extension
© dictionarist.com