Lehçe'da livelihood

Telaffuz
n. środki do życia, utrzymanie, zarobek

Örnek cümleler

The Commission's efforts in Afghanistan include support for police training, reform of the judiciary and promoting alternative livelihoods in rural areas, for instance to combat drug cultivation.
Wysiłki Komisji w Afganistanie obejmują wsparcie w zakresie szkoleń policyjnych, reformy sądownictwa i propagowania alternatywnych źródeł utrzymania na obszarach wiejskich - na przykład w celu zwalczania upraw narkotyków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Normally the first day in such meetings is devoted to the serious effects for the region, its wildlife, the livelihood of its people, and so on, because of global warming.
Zwykle pierwszy dzień takiego spotkania jest poświęcony poważnym skutkom dla regionu, jego dzikiej fauny i flory, warunków bytowych mieszkańców itp., wywołanych globalnym ociepleniem klimatu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hundreds, even thousands, of coastal residents are losing their jobs, although for centuries this has been their main livelihood.
Setki, a może nawet tysiące mieszkańców wybrzeży tracą miejsca pracy, chociaż od setek lat rybołówstwo było ich głównym źródłem utrzymania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The PSE Group also considers it important to intervene as little as possible in the traditional livelihoods of indigenous peoples.
Grupa Socjalistyczna uważa za równie ważne, aby ingerencje w tradycyjne środki utrzymania rdzennych mieszkańców ograniczały się do minimum.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This matter has not been discussed thoroughly enough and no account has been taken of the poor people whose livelihood this will take away without offering them anything else in its place.
Kwestia ta nie została omówiona wystarczająco dokładnie, nie wzięto również pod uwagę biednych ludzi, którym zostaną odebrane środki utrzymania bez zaproponowania im czegokolwiek w zamian.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In order to address environmental pressure, it is of key importance to ensure that local livelihoods are sustainable.
Aby rozwiązać problem presji na środowisko naturalne, kluczowe znaczenie ma zapewnienie, by lokalne źródła dochodów były zrównoważone.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The livelihoods of dairy farmers are under serious threat.
Środki utrzymania hodowców bydła mlecznego są poważnie zagrożone.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In the intervening 80 years, the ILO has responded to the needs of people all around the globe for decent jobs, livelihoods and dignity.
W ciągu 80 lat swego istnienia MOP reagowała na potrzeby ludzi na całym świecie, którzy pragnęli godnej pracy, godnego życia i godnego traktowania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, the digitalisation project must not proceed at the expense of the creative process behind literature and the livelihood of the many stakeholders must not be negatively impacted upon.
Projekt digitalizacji nie może jednak postępować kosztem procesu twórczego, na którym opiera się literatura i nie może mieć negatywnego wpływu na źródła utrzymania wielu zainteresowanych podmiotów.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the financial means whereby one lives: living, meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, amenities, maintenance, bread and butter, sustenance, keep


© dictionarist.com