Lehçe'da loyalty

Telaffuz
n. lojalność, wierność, oddanie, prawomyślność

Örnek cümleler

“Oh – we’ll wait and see,” he said, laughing as well, but with his black brows close together. “The dog is the symbol of loyalty.”
„Och - poczekamy i zobaczymy,” powiedział, również się śmiejąc, ale jego czarne brwi były blisko siebie. „Pies jest symbolem lojalności.”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Can I count on your loyalty?
Mogę liczyć na twoją lojalność?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our stance is based on loyalty to the principles on which our world is based.
Powodem takiej postawy jest wierność zasadom konstytuującym nasz świat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This was also due to the fact that the specialist teams in the Czech Republic all carried on working with total commitment, loyalty and one hundred percent professionalism.
Wynikało to także z tego, że również zespoły specjalistów w Republice Czeskiej bez wyjątku pracowały z pełnym zaangażowaniem, lojalnością i stuprocentowym profesjonalizmem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is to this that we owe loyalty.
To temu jesteśmy winni naszą lojalność.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Ratifying a treaty is a minimum requirement in terms of loyalty and cohesion from the moment one chooses that one's country should join the European Union.
Ratyfikacja traktatu to minimalny wymóg w kategoriach lojalności i spójności od chwili, kiedy wybiera się przystąpienie do Unii Europejskiej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Did you have any reason to doubt the democratic legitimacy of Mr Stanishev or Mr Kalfin or their loyalty to the institutions of the European Union?
Czy miał pan powody, by poddać w wątpliwość demokratyczną legitymację premiera Staniszewa lub ministra Kalfina bądź ich lojalność wobec instytucji Unii Europejskiej?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The principle of loyalty between the different institutions is very important.
Zasada lojalności między różnymi instytucjami jest bardzo ważna.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The vertical divisions in society and the domination of tribal loyalties over personal judgment would make that impossible.
Wertykalne podziały społeczeństwa i przedkładanie wierności plemieniu ponad osobisty osąd sprawiają, że jest to niemożliwe.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There are various powers governing the European Union, and they need to have a common thread, which is cooperative loyalty.
Unią Europejską rządzą różne siły, ale muszą one podążać wspólną drogą, którą jest lojalność w duchu współpracy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the quality of being loyal: patriotism, fealty, faithfulness, disloyal, allegiance, staunchness, loyal, trueness, fidelity, steadfastness, nationalism, regionalism
feelings of allegiance: love
the act of binding yourself (intellectually or emotionally) to a course of action: faith, communalism, commitment, consecration, allegiance, cooperation, dedication, enlistment, devotion


© dictionarist.com