Lehçe'da measurement

Telaffuz
n. mierzenie, wymierzenie, pomiary, dozowanie, miara, wymiar, objętość, metraż

Örnek cümleler

measurement of the territorial impact of sectoral Community policies and proposal of ways to create synergies between territorial and sectoral policies;
pomiaru wpływu terytorialnego wspólnotowej polityki sektorowej oraz propozycji dotyczących uzyskiwania synergii między polityką terytorialną a sektorową;
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Zapoczątkują one proces znaczącej europeizacji tej ważnej dziedziny badań.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Measurements and studies carried out in the context of reduction of administrative burdens show that company law is one of the most burdensome areas of the EU acquis.
Pomiary i badania przeprowadzone w kontekście zmniejszenia obciążeń administracyjnych pokazują, że prawo spółek jest jedną z najbardziej uciążliwych dziedzin wspólnotowego dorobku prawnego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thirdly, the Committee on Petitions and the Ombudsman, together, are the key measurement station, if you will, for a citizen-friendly Europe.
Po trzecie, Komisja Petycji i Rzecznik Praw Obywatelskich łącznie są kluczowym miernikiem tego, na ile Europa jest przyjazna swoim obywatelom.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can do nothing more than say that the question of methodology in the measurement of possible limit values has been rigorously debated here in Parliament, in the Council and the Commission.
Nie mogę zrobić nic więcej poza stwierdzeniem, że kwestia metodologii pomiaru ewentualnych wartości granicznych była przedmiotem szczegółowej debaty tu, w Parlamencie, w Radzie i w Komisji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is not always recognised, and I think in particular the criterion of basing everything on national GDP is an erroneous measurement.
Fakt ten nie zawsze jest dostrzegany. Dlatego uważam w szczególności, że kryterium, które uwzględnia jedynie poziom krajowego PKB jest błędnym wskaźnikiem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
At the same time, it was unsatisfactory that no actual measurements were taken using balloons, for example, but that everyone was working with statistical extrapolations.
Jednocześnie szkoda, że nie przeprowadzono żadnych faktycznych pomiarów za pomocą na przykład balonów, tylko wszyscy pracowali na podstawie przybliżeń statystycznych.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Test and measurement flights have taken place, but only up to a certain height and under visual flight rules.
Odbyły się loty próbne i pomiarowe, ale jedynie do pewnej wysokości i na podstawie przepisów wykonywania lotu z widocznością.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A common measurement framework for the ICT industry's own emissions is also essential.
Kluczowe są również wspólne ramy pomiarowe własnych emisji sektora TIK.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
A rigorous measurement framework, widely agreed and adopted by the industry, is a must to quantify the real benefits of information and communication technologies.
Do kwantyfikacji rzeczywistych korzyści z technologii informacyjno-komunikacyjnych konieczne są rygorystyczne ramy pomiarowe szeroko uzgodnione i przyjęte przez branżę.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule: foetometry, hypsometry, anemometry, densitometry, measure, sampling, quantification, thermometry, viscosimetry, sounding, quantitative chemical analysis, hypsography, thermogravimetry, tonometry, mental measurement, algometry, angulation, seismography, spirometry, quantitative analysis, radioactive dating, anthropometry, reading, measuring, mensuration, arterial blood gases, viscometry, anemography, dosimetry, micrometry, hydrometry, bathymetry, audiometry, meter reading, scaling, gravimetry, observation, calorimetry, sound ranging, fetometry, actinometry, telemetry, pelvimetry, surveying, activity, plumbing, photometry, cephalometry


dictionary extension
© dictionarist.com