Lehçe'da repetition

Telaffuz
n. powtórzenie, powtarzanie, powtórka, recytowanie, repetycja, ponawianie, ponowienie

Örnek cümleler

This will not simply be a repetition of the four options in the green paper.
Nie będzie to jedynie powtórzenie czterech opcji zawartych w zielonej księdze.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Only binding international rules can guarantee that there will be no repetition of the casino economy we have witnessed in recent years.
Tylko wiążące, międzynarodowe reguły mogą nam zagwarantować, że nie będzie powrotu do gospodarki w stylu kasyna, której byliśmy świadkiem w ostatnich latach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Like you, I wish to prevent a repetition of last year's crisis.
Podobnie jak pan, chciałbym uniknąć powtórki ubiegłorocznego kryzysu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Having said that, however, the rehabilitation of abusive partners should also be considered in order to avoid future repetition of violence.
Uwagę należy jednak skoncentrować również na resocjalizacji agresywnych partnerów, by zapobiec kolejnym aktom przemocy w przyszłości.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, should not the repetition of all those calls be a warning signal to us?
Czy jednak powtarzanie tych apeli nie powinno być dla nas sygnałem ostrzegawczym?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The aim of this supervision is more in-depth supervision, forgive the repetition, and reducing disturbances in individual financial entities, therefore protecting the clients of such entities.
Celem tego nadzoru jest bardziej szczegółowa kontrola, proszę mi wybaczyć, że się powtarzam, a mianowicie ograniczenie zakłóceń w poszczególnych instytucjach finansowych, a co za tym idzie, ochrona klientów tych instytucji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In my view, there can be no repetition of the weak attitude which the EU adopted a few years ago with regard to the Danish cartoons crisis.
Moim zdaniem nie można ponownie dopuścić do słabego stanowiska, jakie UE przyjęła kilka lat temu w sprawie kryzysu związanego z duńskimi rysunkami satyrycznymi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Then I will give you some of my views on what needs to be done to prevent a repetition of a crisis of this type.
Następnie przedstawię państwu niektóre moje poglądy na to, co trzeba zrobić w celu zapobieżenia powtórce z tego rodzaju kryzysu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must also condemn even more strongly the increasing number of physical assaults and the repetition of homophobic statements.
Musimy także w jeszcze większym stopniu potępić rosnącą liczbę aktów przemocy fizycznej i oświadczeń zawierających treści homofobiczne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We do not want a repetition of the catastrophe which occurred in the Gulf of Mexico to be possible on the coast of our continent.
Nie chcemy, by katastrofa, jaka miała miejsce w Zatoce Meksykańskiej, mogła powtórzyć się u wybrzeży naszego kontynentu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

an event that repeats: repeat, return, sequence, periodic event, recurrent event, recurrence, rematch, replay, cycle
the act of doing or performing again: continuance, redundancy, action replay, replication, renewal, reduplication, continuation, reiteration, iteration, echolalia, replay, instant replay, copying, repeating
the repeated use of the same word or word pattern as a rhetorical device: symploce, epanaphora, reduplication, gemination, anadiplosis, polyptoton, epiphora, epistrophe, epanodos, ploce, epanalepsis, rhetorical device, anaphora© dictionarist.com