Lehçe'da shipment

Telaffuz
n. fracht, zaokrętowanie, przesyłka, wysyłka

Örnek cümleler

And I would like to stress that we will, in particular, ensure that the 2006 Waste Shipment Regulation is not undermined.
I chciałbym podkreślić, że w szczególności zapewnimy, aby dyrektywa w sprawie przewozu odpadów z 2006 r. nie została osłabiona.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Unlike salaried workers, the self-employed work on the basis not of a specified number of hours, but of the goods which they handle as well as the number and type of shipments.
W przeciwieństwie do pracowników pobierających pensję, pracujący na własny rachunek pracują nie według określonej liczby godzin, ale ilości towarów, które przeładowują, jak również ilości i rodzaju ładunków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What they earn does not depend on their working hours, as is the case with salaried workers, but on the number and type of shipments.
To, ile zarabiają nie zależy od ich czasu pracy, tak jak w przypadku pracowników etatowych, tylko od liczby i rodzaju ładunków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Basel Convention and Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste prohibit the export of asbestos waste to countries not belonging to the OECD.
Konwencja bazylejska i Rozporządzenie (WE) 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów zabraniają wywozu odpadów azbestowych do krajów spoza OECD.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As regards shipments between Member States of the European Union and of the OECD, they are subject to a prior written notification and consent procedure.
Natomiast kwestie związane z przemieszczaniem odpadów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i OECD zależą od wcześniejszych pisemnych powiadomień i podlegają procedurze zgody.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I myself have visited a port which has very sophisticated equipment for discovering shipments of illegal cigarettes, but this is the province of each individual Member State.
Sam byłem w porcie wyposażonym w bardzo nowoczesny sprzęt do wykrywania przesyłek nielegalnych papierosów, ale to znowu jest domena poszczególnych państw członkowskich.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is up to their border services to seize such shipments and stop them at the border.
To do ich służb granicznych należy przechwytywanie takich przesyłek i konfiskata ich na granicy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All shipments from the World Food Programme have been safely delivered to Somalia from Mombasa to Mogadishu and to Berbera.
Wszystkie ładunki Światowego Programu Żywnościowego zostały bezpiecznie dostarczone z Mombasy do Mogadiszu i Berbery w Somalii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
At present there are also several GM flax and cotton products which can easily be inadvertently mixed in trace amounts amongst a large cargo of soya, and they will also cause a shipment to be refused.
Obecnie istnieje też kilka produktów ze zmodyfikowanych genetycznie lnu i bawełny, które mogą zostać nieumyślnie domieszane w śladowych ilościach do wielkiego transportu soi, i spowodować odmowę dopuszczenia przesyłki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must also stop illegal shipments and change the scope of the directive.
Musimy także powstrzymać nielegalne przemieszczanie i zmienić zakres dyrektywy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

goods carried by a large vehicle: load, cargo, product, lading, loading, consignment, freight, ware, payload, merchandise
the act of sending off something: reshipment, going away, departure, dispatch, leaving, going, despatch


dictionary extension
© dictionarist.com