Lehçe'da sit

Telaffuz
v. siedzieć, obsiadać, posiedzieć, odsiadywać, posiadywać, przesiadywać, przysiadać, obradować, spocząć, wiać, pozować, leżeć dobrze, obsiąść, spoczywać

Örnek cümleler

And just as my granddad used to sit me on his knee and tell me about some of the strange things that Englishman will do for cheese, I’ll be able to do the same for my grandchildren.
I tak jak mój dziadek zwykł mnie brać na kolana i opowiadać o niektórych dziwnych rzeczach, które Anglicy są gotowi zrobić dla sera, ja będę mógł zrobić to samo dla swoich wnuków.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Anne and I sat and decided to order, first, a couple of jars of “sangría”, a drink that people had recommended to us.
Anne i ja usiadłyśmy i zdecydowałyśmy się zamówić, najpierw kilka słoików “sangria”, napoju, który polecili nam ludzie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
My granddad used to sit me on his knee and tell me stories about England and the times he had visited the islands on the ferry.
Mój dziadek zwykł mnie sadzać na swoich kolanach i opowiadać historie o Anglii kiedy odwiedzał wyspy na promie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Sitting next to me, my father would say, "If I could Tibby, I would gather those diamonds and make you a headdress so dazzling that even Isis herself would be envious!”.
Siedząc obok mnie, mój ojciec powiedział „Gdybym mógł, Tibby, zebrałbym te diamenty i zrobił ci nakrycie głowy tak olśniewające, że zazdrościłaby ci nawet sama Izis!”.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We sat down for waiting our bus and I could talk with a girl from France.
Usiedliśmy, aby czekać na autobus i mogłem porozmawiać z dziewczyną z Francji.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
When I was just a little girl, living on the family farm, I remember sitting at my father’s knee listening to his tales of battles fought and won.
Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką mieszkającą na rodzinnej farmie i siedziałam na kolanie mojego ojca, słuchając jego bajek o stoczonych i wygranych bitwach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
“God! Have mercy on us,” said Mrs. Whitman. “An old devil, and sitting on a chair by the fireside! Take care sir! Take care! There is a grain of truth in every legend.”
„Boże! Miej litość dla nas,” powiedziała pani Whitman. „Stary diabeł, siedzący na krześle obok kominka! Niech pan na siebie uważa! Proszę uważać! W każdej legendzie jest ziarnko prawdy.”
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
“The water seemed to be good for Mrs. Dennison. She gently pushed Mrs. Bird away and sat up. She had been lying down on my bed.
„Woda wydawała się być dobra dla pani Dennison. Delikatnie odepchnęła panią Bird i usiadła. Leżała na moim łóżku.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
“Well, it’s beautiful work,” said Mrs. Emerson, sitting down at the opposite window and working on her dress skirt.
„Cóż, to piękna praca,” powiedziała pani Emerson, siadając przy przeciwległym oknie i pracując nad spódnicą swojej sukienki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
At about half past ten, I was in a mood for the goodnight pipe, but Laura looked so pale that I felt it wouldn’t be nice to fill our sitting-room with fumes of strong tobacco.
Około pół godziny po dziesiątej, byłem w nastroju na fajkę na dobranoc, ale Laura wyglądała tak blado, że poczułem, że nie byłoby miło wypełniać naszego salonu dymem mocnego tytoniu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. abide: occupy, dwell, stay, relax, lie, remain, repose
2. roost: perch, squat, hunker, seat
3. meet: convene, assembledictionary extension
© dictionarist.com