Lehçe'da smack

Telaffuz
n. smak, posmak, zadatki, domieszka, mlask, pacnięcie, palnięcie, plaśnięcie, plask, klaps, kuter
v. trącić, trzaskać, cmokać, chlasnąć, klaskać, klapać, plasnąć, trzepać, pachnieć, pacnąć, trącać, trzasnąć, chlastać, klapnąć, plaskać, pachnąć

Örnek cümleler

This soup smacks of fish.
Ta zupa smakuje rybą.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Of course, you could increase the permitted error rate, as the European Commission is proposing, but that smacks of moving the goalposts.
Oczywiście, można zwiększyć dopuszczalny wskaźnik błędu, jak to proponuje Komisja Europejska, ale to wygląda na przesuwanie słupków bramki.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It does not mean artificially created jobs which deform the labour market, and it does not mean the levelling out of social and regional differences, which smacks of egalitarianism.
Nie oznacza ona sztucznego kreowania miejsc pracy, które deformują nasz rynek pracy i nie oznacza wyrównania różnic społecznych i regionalnych, co ma posmak egalitaryzmu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This step smacks of reactionary neoliberalism, and I hope that the final vote will preserve the spirit of this report and be a credit to this Parliament.
Ten krok ma posmak reakcyjnego neoliberalizmu, mam jednak nadzieję, że w końcowym głosowaniu zachowany zostanie duch omawianego sprawozdania, na chlubę obecnego Parlamentu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We have found out how to smack and we are slapping everyone we can.
Nauczyliśmy się jak wymierza się policzki i teraz uderzamy każdego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This all smacks of bad planning, and it is now a formality, in my opinion.
Są to jak się zdaje przejawy złego planowania, a teraz - w moim przekonaniu - chodzi jedynie o formalność.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That opposition between economic freedom and social rights smacks of the last century and is no longer current in the politics of our Europe.
Przeciwstawienie wolności ekonomicznej i praw społecznych to myślenie zakorzenione w minionym wieku - w obecnej polityce europejskiej takie myślenie jest nieaktualne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
in writing. - (DE) I am voting against this report because the proposed instruments smack of the planned economy rather than the market economy.
na piśmie. - (DE) Głosuję przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ zaproponowane instrumenty trącą raczej gospodarką planowaną niż rynkową.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All this seems to smack of self-protection on the part of the European Union, which is something that I and my group find unacceptable.
Wszystko to wydaje się trącić samoobroną ze strony Unii Europejskiej i jest to czymś, co moja grupa i ja uznajemy za niedopuszczalne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
in writing. - (DE) I am voting against this own-initiative report, because it interferes too much with freedom of opinion and smacks of imperious censorship.
na piśmie. - (DE) Głosuję przeciwko przedmiotowemu sprawozdaniu z własnej inicjatywy, ponieważ ingeruje ono w zbyt dużym stopniu w swobodę wyrażania opinii i pachnie mi dyktatorską cenzurą.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. snap: bang, crack, noise
2. exactly: precisely, just, clearly
3. blow: hit, slap, spank, pat
4. trace: touch, suggestion, bit
5. kiss: greeting, smooch
6. savour: flavour, tang, smell
7. spank: strike, slap, hit, blow, pat, cuff
8. kiss: smooch, greet© dictionarist.com