Lehçe'da uncertain

Telaffuz
a. niepewny, wątpliwy, niezdecydowany, nieokreślony

Örnek cümleler

Tom is uncertain.
To jest niepewne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I was uncertain of my ability to do it.
Nie byłem pewien, czy potrafię to zrobić.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In today's uncertain world the EPAs can provide a measure of legal certainty and trust that will assist economic renewal.
W dzisiejszym niepewnym świecie umowy EPA mogą zagwarantować poziom pewności prawnej i zaufania, który będzie sprzyjał odnowie gospodarczej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Nevertheless, he remains popular, particularly in the rural areas and among the older generation nostalgic for the security of the USSR in these uncertain economic times.
Niemniej jednak cieszy się on popularnością, zwłaszcza w regionach wiejskich, wśród starszych pokoleń z nostalgią wspominających opiekuńczość ZSRR w tych niepewnych gospodarczo czasach.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Instead of investing in CCS technology, which is an uncertain venture, the emphasis ought to be on renewable energy sources.
Zamiast inwestować w technologię CCS, co jest przedsięwzięciem niepewnym, powinno się kłaść nacisk na odnawialne źródła energii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There may still be a plant that is rented out to one brand or another as a subcontractor, but of course, that is a particularly uncertain future.
Oczywiście może się tak zdarzyć, że zakład będzie wynajmowany jednej czy drugiej marce jako podwykonawca, ale oczywiście to wszystko jest bardzo niepewne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are living in extremely uncertain times with considerable and difficult challenges.
Żyjemy w wyjątkowo niepewnych czasach, które stawiają przed nami poważne i trudne wyzwania.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, these words express, in no uncertain terms, the respect that should be shown for our democratic institutions, be they national or European.
Słowa te wyrażają jednak dobitnie szacunek, który należy okazywać naszym instytucjom demokratycznym, niezależnie od tego, czy są to instytucje krajowe, czy instytucje europejskie.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We should ask ourselves what is most uncertain.
Zadajmy sobie pytanie o to, co jest niepewne.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.
Największą niepewność w tej decyzji budzi kontrola Parlamentu Europejskiego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

lacking or indicating lack of confidence or assurance: confidence, unsure, groping, self-confidence, incertain, certainty, self-assurance, authority, doubtful, dubious, sureness, assurance, ambivalent
not established beyond doubt; still undecided or unknown: sure thing, undetermined, foregone conclusion, certainty, indeterminate, up in the air, indefinite
not certain to occur; not inevitable: contingent, chancy, iffy, unpredictable, fluky, up in the air, flukey
not consistent or dependable: unreliable, undependable
ambiguous (especially in the negative): ambiguous
subject to change: variable, unsettled, changeable
not established or confirmed: unsealeddictionary extension
© dictionarist.com