Lehçe'da unitary

Telaffuz
a. jednolity, jednostkowy

Örnek cümleler

Like other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
Podobnie jak inni członkowie tej Izby uważam, że Sri Lanka powinna pozostać państwem unitarnym.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think it is also appropriate to place on record that I also think it is probably a good idea, within that unitary state, to grant the Tamils a degree of autonomy.
Sądzę, że należy również odnotować, iż moim zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby prawdopodobnie przyznanie Tamilom pewnej autonomii w obrębie tego państwa unitarnego.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Since Yugoslavia fell apart in 1992, attempts have been made to turn Bosnia and Herzegovina into a unitary state, but to no avail.
Od momentu rozpadu Jugosławii w 1992 roku podejmowano nieskuteczne próby przeistoczenia Bośni i Hercegowiny w jednolite państwo.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would also emphasise the complementary nature of the five reports and remark that they do, indeed, form a unitary whole setting out Parliament's position.
Chciałbym także podkreślić komplementarny charakter pięciu sprawozdań i zauważyć, że faktycznie stanowią one jednolitą całość wyrażającą stanowisko Parlamentu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Regarding the energy memorandum of understanding, this is very important, but Iraq is not a unitary state.
Protokół ustaleń w sprawie współpracy energetycznej jest niezwykle ważny, ale Irak nie jest państwem unitarnym.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are very clear in doing this that Iraq is a unitary state and that all our cooperation is with the government of all of Iraq.
Jest dla nas jasne, że Irak to państwo unitarne i że wszystkie nasze działania muszą być podejmowane we współpracy z irackim rządem.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am therefore worried about the long-term sustainability of Nigeria as a unitary state.
Dlatego martwię się o długoterminową trwałość Nigerii jako jednolitego państwa.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
According to its constitution, Syria is officially a popular democratic and socialist-oriented unitary state.
Według zapisów konstytucji, oficjalnie Syria jest demokratycznym i odrębnym państwem o orientacji socjalistycznej.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (debate)
Wzmocniona współpraca w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (debata)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In order to avoid any doubt, I must stress that no business and no individual, regardless of the country of origin, will be excluded from the benefits of a future unitary patent.
Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, muszę podkreślić, że żadna firma czy osoba nie zostanie pozbawiona możliwości korzystania z przyszłego jednolitego patentu bez względu na to, z jakiego kraju pochodzi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

characterized by or constituting a form of government in which power is held by one central authority
of or pertaining to or involving the use of units
relating to or characterized by or aiming toward unity
having the indivisible character of a unit: united, one


© dictionarist.com