Romence'da admirable

Telaffuz
a. admirabil, adorabil, ales

Örnek cümleler

Mr President, ladies and gentlemen, it has been a great and a pleasant experience to work with several admirable people.
Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, a fost o experienţă bogată şi plăcută să lucrez cu nişte oameni admirabili.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(FI) Mr President, Mr Caldeira, Commissioner, I wish to thank the European Court of Auditors for its admirable work for the benefit of the European taxpayer.
(FI) Dle preşedinte, dle Caldeira, dle comisar, doresc să mulţumesc Curţii de Conturi Europene pentru activitatea admirabilă desfăşurată în beneficiul contribuabilului european.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Following the admirable rapid action by the Commission, we shall also have to deal with these issues in the region in the future.
După modelul de admirat al Comisiei de luare a unor măsuri rapide, şi noi va trebui să abordăm aceste probleme din regiune pe viitor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would also like to congratulate my distinguished colleague, Tanja Fajon, for her admirable, dedicated and enthusiastic work.
Aş vrea, de asemenea, să o felicit pe distinsa mea colegă, Tanja Fajon, pentru activitatea sa admirabilă, dedicată şi entuziasmată.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The report is the product of admirable, cross-committee cooperation which adds democratic legitimacy to our policy.
Raportul este produsul unei cooperări admirabile între comisii, fapt care conferă un plus de legitimitate democratică politicii noastre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
That is both admirable and remarkable.
Acest lucru este atât admirabil, cât și remarcabil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(FI) Mr President, my thanks go to the European Ombudsman and his Office for the admirable work that they have done for his Office in difficult circumstances.
(FI) Dle președinte, mulțumirile mele se îndreaptă către Ombudsmanul European și către biroul său, pentru munca admirabilă pe care au depus-o pentru acest birou în situații dificile.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It may be admirable if the issue of international adoptions is seen within the wider context of adoption itself.
Poate fi admirabil dacă problema adopțiilor internaționale este privită în contextul mai larg al adopției în sine.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It also harms the credibility of the Union when it goes against the admirable principles of Copenhagen and holds accession negotiations with Turkey, a country which has a poor human rights record.
De asemenea, credibilitatea Uniunii este afectată când abordarea sa contravine principiilor admirabile de la Copenhaga și când organizează negocieri de aderare cu Turcia, o țară în care drepturile omului sunt des încălcate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The approach that has been taken is admirable, but it fails to tackle the problem as a whole and does not follow the 'think small first' principle, laid down in EU policy on medium-sized companies.
Abordarea aleasă este admirabilă, dar aceasta nu reușește să rezolve problema în totalitate și nu urmează principiul "gândește mai întâi la scară mică”, prevăzut în politica UE privind întreprinderile mici și mijlocii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

deserving of the highest esteem or admiration: estimable
inspiring admiration or approval: pleasing


dictionary extension
© dictionarist.com