Romence'da critical

Telaffuz
a. critic, decisiv, culminant, grav

Örnek cümleler

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, the resolution speaks of the UN, and also of the European institutions, in very clear, critical terms.
în numele Grupului Verts/ALE. - (DE) Domnule Preşedinte, rezoluţia vorbeşte despre ONU şi, de asemenea, despre instituţiile europene, în termeni critici, foarte clari.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I am pleased that there have been critical comments, some of which we can take on board.
Sunt încântat că au existat comentarii critice, pe unele dintre ele putem să le preluăm.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We need to maintain the critical approach and system of conditions now in place.
Trebuie să păstrăm abordarea critică şi sistemul de condiţii aflat acum în funcţiune.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The proposed EU strategy is critical and constructive, and I therefore give it my unreserved support.
Strategia UE propusă este importantă şi constructivă şi, prin urmare, îi acord susţinerea mea fără rezerve.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
His government is in critical financial trouble.
Guvernul său înregistrează probleme financiare critice.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, the June List is critical of the establishment of a new European agency in this area and of the desire to conduct an 'external policy'.
Totuşi, partidul Democraţie şi Independenţă critică înfiinţarea unei noi agenţii europene în acest domeniu din dorinţa de a aplica o ,,politică externă".
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Czech presidency has demonstrated that it is capable of responding to and acting in critical situations, such as the war in Gaza and the disruption of gas supplies from Russia to the EU.
Preşedinţia cehă a demonstrat că este capabilă să reacţioneze şi să acţioneze în situaţii critice, cum este războiul din Gaza şi sistarea livrărilor de gaze ruseşti către UE.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is obvious why Prime Minister Fico is in Ukraine and Moscow; the problems of Bulgaria and Slovakia are critical because they are countries wholly dependent on gas supplies from Ukraine.
Este clar de ce prim-ministrul Fico se află în Ucraina şi la Moscova; problemele din Bulgaria şi Slovacia sunt critice întrucât ambele state sunt total dependente de rezervele de gaze din Ucraina.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I have been critical of serious shortcomings in the Veterinary Medicines Directive now for some time.
De ceva vreme am adresat critici referitoare la deficienţe grave din Directiva privind medicamentele veterinare.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
On the Ombudsman's critical remark regarding the Commission's public registers, I would like to assure you that we take this remark very seriously.
La remarca critică a ombudsmanului cu privire la registrele publice ale Comisiei, aş dori să vă asigur că luăm această remarcă în serios.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

marked by a tendency to find and call attention to errors and flaws: overcritical, hypercritical, deprecative, scathing, unfavourable, faultfinding, searing, sarcastic, censorious, vituperative, unfavorable, captious
characterized by careful evaluation and judgment: discriminative, judicial, discerning, scholarly, appraising, evaluative
at or of a point at which a property or phenomenon suffers an abrupt change especially having enough mass to sustain a chain reaction: supercritical, criticality
urgently needed; absolutely necessary: indispensable, vital
forming or having the nature of a turning point or crisis: decisive, crucial, important
being in or verging on a state of crisis or emergency: acute, grievous, dire, life-threatening, dangerous, crucial, severe, grave, desperate, serious, crisis, important
of or involving or characteristic of critics or criticism© dictionarist.com