Romence'da dwell on

Telaffuz
v. insista asupra

Örnek cümleler

We must have more facts and not fiction, and we certainly should dwell on the facts.
Trebuie să avem mai multe fapte, nu ficţiuni, trebuie să ne bazăm pe fapte.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
You have referred, rightly, to information to patients and you have dwelt on the detail of that.
V-aţi referit, pe drept cuvânt, la informarea pacienţilor şi aţi insistat asupra detaliilor acesteia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I would like to dwell on the basic messages conveyed in this report.
Aş dori să insist asupra principalelor mesaje transmise de acest raport.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Everyone knows the facts all too well, so I will not dwell on that.
Toată lumea cunoaşte prea bine faptele, astfel încât nu voi insista asupra acestui aspect.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
To dwell on part of this, I consider that the topic of European enlargement to the western Balkans is, and must remain, one of the linchpins of European action in the coming months.
Pentru a dezvolta o parte din acest subiect, consider că subiectul extinderii europene în Balcanii de Vest este şi trebuie să rămână unul dintre elementele centrale ale acţiunilor Uniunii din lunile următoare.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will not dwell on the conclusions or repeat what the Presidency has said.
Nu voi insista asupra concluziilor sau repeta afirmaţiile preşedintelui.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Nu doresc să insist asupra propunerilor concrete pe care le cuprinde raportul.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
As ever, it is easier to dwell on sexual stereotypes, 'reproductive health', not to mention abortion, CEDAW, violence and quotas.
Ca întotdeauna, este mai simplu să insistăm asupra stereotipurilor sexuale, a "sănătăţii reproductive”, ca să nu mai amintesc avorturile, CEDAW, violenţa şi cotele.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I shall not dwell on what has already been said, notably as regards the extent of the huge - unfathomable, one might say - financial impact of this crisis in direct or indirect terms.
Nu voi discuta pe marginea a ceea ce s-a spus deja, mai ales cu privire la proporția uriașă - imensă, ar spune unii - a impactului financiar al crizei în termeni direcți sau indirecți.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We are therefore satisfied with this document, and I will not dwell on individual elements of it, because we fully support everything that the President of the Council and the Commissioner have said.
Prin urmare, suntem foarte mulţumiţi de acest document şi nu mă voi referi la elemente individuale ale acestuia, deoarece susţinem pe deplin tot ceea ce au spus Preşedintele Consiliului şi doamna comisar.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

delay: linger over, waffle, waver, hesitate


dictionary extension
© dictionarist.com