Romence'da inflexible

Telaffuz
a. inflexibil, rigid, neînduplecat, ferm

Örnek cümleler

My action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Reacţia mea de aici nu implică o atenuare a atitudinii mele faţă de UE şi de structura impenetrabilă, neflexibilă şi nejustificată a acesteia.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It concerns this question of initiative reports, where we have a procedure which many Members feel is a little bit too inflexible now.
Este abordată problema rapoartelor din proprie iniţiativă, în cazul cărora avem o procedură considerată în prezent de mulţi membri ca fiind puţin prea rigidă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Could it be that he has procrastinated for personal reasons, for fear of losing an inflexible anti-EU electorate, including that associated with Radio Maryja?
Să fie oare posibil ca amânarea să fie determinată de motive personale, de teama de a pierde un electorat anti-UE inflexibil, inclusiv pe cel asociat cu postul de radio Maryja?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, this means that the budget has become completely inflexible, failing to provide sufficient margin.
Cu toate acestea, acest lucru înseamnă că bugetul a devenit complet inflexibil, nereuşind să furnizeze o marjă suficientă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The over-centralised, inflexible CFP has failed miserably and we must accept that.
PCP supracentralizată şi inflexibilă a eşuat lamentabil şi trebuie să acceptăm acest lucru.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I think that while revising the directive, it is necessary to define more accurately its scope and we should not allow inflexible rules to leave our citizens without appropriate protection.
Sunt de părere că, revizuind această directivă, trebuie să-i definim mai clar aria de aplicare, nepermiţând unor reguli inflexibile să ne priveze cetăţenii de o protecţie corespunzătoare.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Our big problem is that this is an extremely inflexible budget.
Marea noastră problemă este că acesta este un buget extrem de inflexibil.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Hence, the targets that we set ourselves are too ambitious and, at times, too inflexible.
Iată de ce, ţintele pe care ni le impunem sunt prea ambiţioase şi, câteodată, prea rigide.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Therefore, those who condemn this strategy do so because it is inflexible and inappropriate for the current situation.
De aceea, cei care condamnă această strategie, fac acest lucru pentru că ea este inflexibilă şi inadecvată pentru situaţia actuală.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
In all honesty, though, we have to ask whether this massive financial investment could have been avoided if the Commission and the Council had reconsidered its inflexible and questionable conditions.
Cu toate acestea, trebuie să întrebăm cu toată sinceritatea dacă această investiţie financiară uriaşă ar fi putut fi evitată în cazul în care Comisia şi Consiliul ar fi regândit condiţiile inflexibile şi discutabile impuse.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

incapable of change: die-hard, inexorable, adamantine, ossified, brassbound, fossilised, hard-core, rock-ribbed, fossilized, intransigent, ironclad, adamant
not making concessions: uncompromising, hard-line, hardline, sturdy
resistant to being bent;: stiff, semirigid, rigid, inelastic, muscle-bound
incapable of adapting or changing to meet circumstances: unadaptable, unbending, rigid


© dictionarist.com