Romence'da inventory

Telaffuz
n. inventar

Örnek cümleler

Such an assessment, together with an inventory of the most frequent problems faced by the managing authorities, should contribute to finding more appropriate solutions for the next programming period.
O astfel de evaluare, împreună cu un inventar al celor mai frecvente probleme pe care le întâmpină autorităţile de conducere, trebuie să contribuie la găsirea unor soluţii mai adecvate pentru următoarea perioadă de programare.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
From this perspective, I welcome the fact that the Commission, in its communication, has compiled an 'inventory' of EU measures to date to promote a sustainable transport policy.
Din această perspectivă, salut faptul că, în comunicarea sa, Comisia a întocmit un "inventar” al măsurilor UE ce trebuie adoptate pentru promovarea unei politici de transport durabile.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Recent steps towards the establishment of a state property inventory are also positive in this regard.
Paşii recenţi făcuţi în direcţia întocmirii unei inventar al proprietăţilor de stat reprezintă, de asemenea, evoluţii pozitive.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will quote in English: 'There is an urgent need for a complete global inventory of such tailing ponds, whose toxic contents represent chemical time bombs. ...
Îl voi cita în limba engleză: "Este necesar de urgență un inventar global complet al iazurilor de decantare de acest gen, ale căror conținuturi toxice reprezintă bombe chimice cu ceas. ...
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We need an inventory of the actual national debts and bank debts.
Avem nevoie de un inventar al datoriilor naționale și bancare efective.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Commission agrees, and the inventory is a matter for the Member States.
Comisia este de acord în această privință și inventarul este o chestiune care le revine statelor membre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Fifthly, the importance of an efficient inventory of spectrum use, which is an essential part of building an effective and forward-looking policy programme.
În al cincilea rând, importanța unui inventar eficient al utilizării spectrului, care constituie o parte esențială din construirea unui program politic eficient și îndreptat către viitor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Commission will therefore draw up an inventory of all the existing instruments, but drafting proposals for the future financial framework will be a considerable undertaking.
Prin urmare, Comisia va elabora un inventar al instrumentelor existente, însă elaborarea propunerilor pentru cadrul financiar viitor va avea o amploare remarcabilă.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. listing: catalogue, record, register, roll, roster, list, account
2. reserve: stock, store, fund, hoard, consistent
3. list: catalogue, itemise, itemize, tabulate, record, tally, enumeratedictionary extension
© dictionarist.com