Romence'da measurement

Telaffuz
n. măsurare, măsurătoare, măsură

Örnek cümleler

However, we are also involved in concepts such as intelligent grids, intelligent buildings and more efficient measurement of energy consumption.
Dar suntem implicaţi şi în dezvoltarea unor concepte precum grilele inteligente, clădirile inteligente şi măsurarea mai eficientă a consumului energetic.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
Provocarea măsurării şi cuantificării vor constitui nucleul propunerii noastre.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thirdly, we need standard criteria for the measurement of progress in the implementation of the 'Think Small First' principle.
În al treilea rând, avem nevoie de criterii standard pentru măsurarea evoluţiei privind punerea în aplicare a principiului "a gândi mai întâi la scară mică".
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Second, there must be an integrated approach, with measurement in advance of the effect that sectoral policies would have at regional levels and the achievement of greater synergy between them.
În al doilea rând, trebuie să existe o abordare integrată, evaluându-se în prealabil efectul pe care politicile sectoriale l-ar putea avea la nivel regional şi creându-se o mai bună sinergie între acestea.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
measurement of the territorial impact of sectoral Community policies and proposal of ways to create synergies between territorial and sectoral policies;
măsurarea impactului teritorial al politicilor comunitare sectoriale şi propunerea unor moduri de a crea sinergii între politicile teritoriale şi sectoriale;
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Acestea vor introduce substanţial europenizarea în cadrul importantului domeniu al măsurătorilor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Thirdly, the Committee on Petitions and the Ombudsman, together, are the key measurement station, if you will, for a citizen-friendly Europe.
În al treilea rând, Comisia pentru petiţii şi Ombudsmanul, împreună, reprezintă unitatea esenţială de măsură, dacă doriţi, pentru o Europă mai aproape de cetăţeni.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I can do nothing more than say that the question of methodology in the measurement of possible limit values has been rigorously debated here in Parliament, in the Council and the Commission.
Nu pot face nimic mai mult decât să spun că problema metodologiei de măsurare a posibilelor valori-limită a fost riguros dezbătută aici în Parlament, în Consiliu şi în cadrul Comisiei.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
This is not always recognised, and I think in particular the criterion of basing everything on national GDP is an erroneous measurement.
Acest lucru nu este recunoscut întotdeauna şi cred că, în special, criteriul de a baza totul pe PIB-ul naţional reprezintă o măsurătoare eronată.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I appeal for more effective cooperation between the EU and the UN over monitoring of women's rights and the introduction of measurements which quantify violations of women's rights.
Fac apel la o cooperare mai eficientă între UE şi ONU în materie de monitorizare a drepturilor femeii şi instituirea unor măsuri care să cuantifice încălcarea drepturilor femeii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the act or process of assigning numbers to phenomena according to a rule: foetometry, hypsometry, anemometry, densitometry, measure, sampling, quantification, thermometry, viscosimetry, sounding, quantitative chemical analysis, hypsography, thermogravimetry, tonometry, mental measurement, algometry, angulation, seismography, spirometry, quantitative analysis, radioactive dating, anthropometry, reading, measuring, mensuration, arterial blood gases, viscometry, anemography, dosimetry, micrometry, hydrometry, bathymetry, audiometry, meter reading, scaling, gravimetry, observation, calorimetry, sound ranging, fetometry, actinometry, telemetry, pelvimetry, surveying, activity, plumbing, photometry, cephalometry


dictionary extension
© dictionarist.com