Romence'da shipment

Telaffuz
n. îmbarcare, expediere, încărcătură

Örnek cümleler

Due to the lack of similar regulatory requirements, European carriers are not as competitive as firms from third countries which carry out a large number of shipments in the European Union.
Din cauza lipsei unor cerinţe de reglementare similare, transportatorii europeni nu sunt la fel de competitivi ca firmele din ţările terţe care asigură un număr mare de expedieri în Uniunea Europeană.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
exempted uses of ODS where no technically or economically viable alternatives are yet available, for example, methyl bromide for quarantine and pre-shipment purposes.
utilizări aprobate ale DOS-urilor acolo unde nu există încă alternative viabile din punct de vedere tehnico-economic (de exemplu, bromura de metil în cazurile de carantină și pre-expediție)
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
And I would like to stress that we will, in particular, ensure that the 2006 Waste Shipment Regulation is not undermined.
Şi aş vrea să subliniez că ne vom asigura în special că Regulamentul din 2006 privind transferurile de deşeuri nu va fi subminat.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Unlike salaried workers, the self-employed work on the basis not of a specified number of hours, but of the goods which they handle as well as the number and type of shipments.
Spre deosebire de lucrătorii salariaţi, liber profesioniştii lucrează nu pe baza unui număr stabilit de ore, ci pe baza bunurilor pe care le manevrează şi a numărului şi tipurilor de transporturi.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
What they earn does not depend on their working hours, as is the case with salaried workers, but on the number and type of shipments.
Câştigurile lor nu depind de programul de lucru, cum este cazul lucrătorilor salariaţi, ci de numărul şi tipul de transporturi efectuate.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The Basel Convention and Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste prohibit the export of asbestos waste to countries not belonging to the OECD.
Convenţia de la Basel şi Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deşeuri interzic exportul deşeurilor de azbest către ţările care nu sunt membre ale OECD.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I myself have visited a port which has very sophisticated equipment for discovering shipments of illegal cigarettes, but this is the province of each individual Member State.
Chiar eu am vizitat un port dotat cu echipamente foarte sofisticate de detectare a transporturilor de ţigări ilegale, dar această activitate ţine de competenţa fiecărui stat membru.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It is up to their border services to seize such shipments and stop them at the border.
Depinde de serviciile lor frontaliere să confişte astfel de transporturi şi să le oprească la frontieră.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
All shipments from the World Food Programme have been safely delivered to Somalia from Mombasa to Mogadishu and to Berbera.
Toate transporturile din partea Programului alimentar mondial au fost furnizate în siguranţă către Somalia de la Mombasa către Mogadishu şi Berbera.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The review of the directive is an excellent opportunity to put a stop to leaks of hazardous substances due to the lack of official collection points, irrational management and illegal shipments.
Revizuirea directivei este o ocazie excelentă de a pune capăt scurgerilor de substanțe periculoase din cauza absenței punctelor de colectare oficiale, a gestionării iraționale și a expedierilor ilegale.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

goods carried by a large vehicle: load, cargo, product, lading, loading, consignment, freight, ware, payload, merchandise
the act of sending off something: reshipment, going away, departure, dispatch, leaving, going, despatch


dictionary extension
© dictionarist.com