Romence'da united States of America

npr. S.U.A., Statele Unite ale Americii

Örnek cümleler

Which language is spoken in the United States of America?
Ce limbă este vorbită în Statele Unite ale Americii?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
It could not happen without the political right-wing elite in the United States of America and the EU closing their eyes.
Acest măcel nu ar fi posibil fără ca elita politică de dreapta din Statele Unite ale Americii şi din UE să îşi închidă ochii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
in writing. - Such agreements are vital in the process of strengthening the ties between the European Union and the United States of America.
în scris. -- Astfel de acorduri sunt esenţiale în procesul de consolidare a legăturilor dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I voted against Angelika Niebler's report on the extension of the agreement for scientific and technical cooperation between the European Community and the Government of the United States of America.
în scris. - (DE) Am votat împotriva raportului Angelikăi Niebler privind extinderea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Statelor Unite ale Americii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I believe that President Obama's decision is a good one and that it will help to restore the credibility of the United States of America and of the Western world as a whole.
Consider că decizia preşedintelui Obama este una bună şi că va ajuta la restabilirea credibilităţii Statelor Unite ale Americii şi a lumii occidentale în general.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
We must ensure that the United States of America takes primary responsibility in this case and that it explains why it cannot accept many of these prisoners.
Trebuie să ne asigurăm că Statele Unite ale Americii îşi asumă responsabilitatea principală în această situaţie şi acest lucru explică de ce nu poate accepta mulţi dintre aceşti prizonieri.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
(FR) Mr President, I think it is not our role to act as an outlet for the arbitrary policy which the United States of America has unfortunately been deliberately pursuing in this area.
(FR) Domnule preşedinte, cred că rolul nostru nu este de a acţiona ca o piaţă de desfacere pentru politica arbitrară pe care, din păcate, Statele Unite ale Americii au urmărit-o în mod deliberat în acest domeniu.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
However, it is not only the United States of America which has lost credibility as a result of its contempt for human rights in the war against terror.
Cu toate acestea, nu doar Statele Unite ale Americii şi-au pierdut credibilitatea ca urmare a dispreţului pentru drepturile omului în războiul împotriva terorii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
There is no shortage of these in the United States of America.
Nu se duce lipsă de aceste lucruri în Statele Unite ale Americii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I will conclude by saying that the problem mainly concerns the United States of America.
Voi încheia afirmând că problema priveşte în primul rând Statele Unite ale Americii.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

the administrative arm of the United Nations: UN, secretariate, secretariat, United Nations


© dictionarist.com