Türkçe'de unit

Telaffuz
i. ünite, birim, öğe, birlik, bütünlük

Örnek cümleler

Couldn't we put a remote sentry unit in the tunnel...- ..and then seal that door?
Tünele ayrı bir bekçi birimi koyup ve sonra kapıyı mühürleyemez miyiz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Would you please send the remaining five units right away?
Lütfen kalan beş üniteyi hemen gönderir misiniz?
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Here we go State of the art field unit. I designed it myself.
İşte sanat dalı birimine gidiyoruz. Kendim tasarladım.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Across the country National Guard units have been mobilised and all civil defence volunteers have been called to full-time duty.
Ülkenin her tarafında Milli Güvenlik birimleri seferber edildi ve tüm sivil savunma gönüllüleri tam süreli göreve çağrıldı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Turkey's state-run news agency says elite commando units have rappelled down from helicopters and poured out of mechanized infantry units to surround Kurdish rebels in a major operation along the Iraqi border.
The Associated Press - 21.06.2010
Türkiye'nin resmi haber ajansı, Irak sınırı boyunca gerçekleştirilen büyük operasyonda, seçkin komanda biriminin helikopterlerden iple inerek ve mekanize piyade birliğini bırakarak Kürt asilerin çevresini kuşattığını söylüyor.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The woman looked at a small control unit on her arm.
Kadın, kolundaki küçük kontrol birimine baktı.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
The important thing in island living is to be your own activities director I find the key is to think of a day as units of time......each unit consisting of no more than 30 minutes.
Adada yaşamaktaki önemli şey kendi aktivitelerinin idarecisi olmaktır. Ben günü zaman birimleri olarak düşünürüm. Her birim 30 dakikadan daha fazla değildir.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Now, this young man led a commando unit into FTL Headquarters last week.
Geçen hafta FTL karargahındaki komando birimine bu genç adam liderlik etti.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Every piece of emergency equipment are available Alert rescue units every mile of the way, from here to the Rockies
Tüm acil durum malzemeleri hazır. Buradan Rockies'e kadar her mildeki kurtarma ekiplerini alarma geçirin.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Most activities take about half an hour. Taking a bath: One unit. Buying CDs: Two units. Eating lunch: Three units.
Çoğu aktiviteler yaklaşık yarım saat sürer. Duş almak:b ir birim. CD almak : iki birim. Yemek yemek: üç birim.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. section: piece, square, block, factor, joint, length, quantity
2. system: complement, element, component, member, part, total, assemblage© dictionarist.com