Vietnamca'da count

Telaffuz
n. sự tính toán, kiểm điểm, kiểm tra, tổng số, sự đếm
v. đếm, tính toán

Örnek cümleler

I count the sparkle of constellations to foretell the future of my love.
Tôi đếm tia sáng những chòm sao như một lời tiên đoán cho tình yêu của mình.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I came to Tokyo from Osaka counting on my brother's help.
Tôi rời Osaka đi Tokyo, tin rằng anh trai sẽ giúp mình.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. enumerate: reckon, compute, number, add up, numerate, sum, tale
2. nobleman: peer
3. influence: weight, telldictionary extension
© dictionarist.com