Vietnamca'da line

Telaffuz
n. sợi chải rồi, dây buộc thuyền, dây dò nước, dây câu, dây điện thoại, dây để vạch đường cho thẳng, dây cương, đường gạch, đường xích đạo, hàng, sắp theo hàng, đường chân trời, đại cương, hình thể, phòng tuyến, dòng dỏi, huyết thống, đường hàng không, lộ trình, nghề nghiệp, một loạt, đường xe lửa
v. gạch hàng, lót quần áo, ghép đồ vật

Örnek cümleler

Draw a line from A to B.
Vẽ một đường từ A đến B.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
46 million Americans lived under the poverty line in 2010.
46 triệu người Mỹ sống dưới ngưỡng nghèo trong năm 2010.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
I worry that, because the Japanese lines in this site are written with furigana, they take up a lot of space, and the people who don't even care about them in the first place might find them annoying.
Tôi lo ngại là, bởi vì những dòng tiếng Nhật ở trang này được viết với furigana, chúng chiếm rất nhiều khoảng trống, và mọi người không quan tâm rằng chúng ở vị trí đầu sẽ thấy rất phiền phức.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Let's start at the second-to-last line.
Hãy bắt đầu ở dòng kế cuối.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. family: ancestry, lineage, relative
2. row: rank, file, string, tier, echelon, queue
3. course: path, route, road, procedure, program
4. occupation: vocation, business, job, pursuit, calling
5. stripe: streak, band
6. align: order, line up, range
7. pad: quilt, embroider, facedictionary extension
© dictionarist.com