Vietnamca'da weight

Telaffuz
n. sức nặng, trọng lượng, trái cân, sức chịu, việc quan trọng, điều trọng yếu
v. cột vật nặng

Örnek cümleler

His opinions carry weight.
Ý kiến của nó thật nặng đô.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
Wow, Daniel has put on a lot of weight since the last time I saw him.
Chà, Daniel đã tăng cân rất nhiều kể từ lần sau cùng tôi gặp anh ấy.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!
He has a weight complex.
He has a complex about his weight.
Telaffuz Telaffuz Telaffuz Hata bildir!

Eş anlamlılar

1. heaviness: mass, density, ballast
2. importance: significance, import, consequence, influence, moment, power
3. counterbalance: ballast, anchor, stonedictionary extension
© dictionarist.com